تبلیغات
سخنی تازه برای امروز - نیایش
نیایش

شما نمی توانید راحت بنشینید و منتظر باشید که موفقیت در دامانتان بیفتند. به مجردی که راهتان هموار و اراده تان آهنین شد، باید تلاشی بی امان پیشه کنید. در اینجا است که می بینید به هر آنچه برای موفقیت نیاز دارید چون باران بر مشا فرو می ریزد. و همه چیز شما را در جهت مسیری درست حرکت می دهد و به پیش می راند. پاسخ خداوند به دعای شما در نیروی اراده محکم الهی شما نهفته است. و شما وقتی چنین اراده ای را می بینید، راهی را باز می کنید که از طریق آن به دعاهایتان پاسخ داده می شود.

شری شری پراماهانسا یوگاناندا - جستجوی ابدی انسان


نوشته شده توسط شادمهر در سه شنبه 13 شهریور 1386 و ساعت 11:09 ق.ظ
نوشته های پیشین
+ امید+ آفرینش+ عشق و عقل+ شکوفایی+ عشق+ تلاش+ حرکت با خداوند+ حرکت با خداوند+ حرکت با خداوند+ حرکت با خداوند+ خداوند+ خداوند+ خداوند+ نگرش+ شناخت

صفحات: